Udskriv
Vedtægter for Erhvervsklub Køge
 
§ 1. Navn og hjemsted
Erhvervsklubbens navn er: Erhvervsklub Køge.
Erhvervsklubbens hjemsted er Køge kommune.
 
§ 2. Idégrundlag og formål
Erhvervsklubbens idégrundlag og formål er at skabe en selvstændig dynamisk erhvervsklub for forretningsfolk, enkeltpersoner, selvstændige erhvervsdrivende, der under hyggelige former finder mulighed for at skabe forretning (netværk) for det enkelte medlem igennem et socialt og forretningsmæssigt samvær i erhvervsklubben.
At skabe en erhvervsklub, der gennem medlemskontingenter og egne indtægtsgivende aktiviteter for medlemmerne, deres forretnings forbindelser og medarbejdere, kan medvirke til at opfylde de enkelte medlemmers sociale og forretningsmæssige behov samt skabe en forøget indtægt i egen virksomhed.
At operere med og afholde interessante, mangeartede aktiviteter, der spænder vidt og omhandler erhvervsfaglige, sportslige, kulturelle, gastronomiske emner m.m. - året rundt.
 
§ 3. Medlemsskab
Medlemmer af Erhvervsklub Køge er virksomheder og personer der betaler det af generalforsamlingen fastsatte årlige medlemskontingent. Kontingentet, der dækker et kalenderår, opkræves 1 gang årlig, skal være betalt inden generalforsamlingen i marts måned.
Enkeltpersoner kan optages som "Seniormedlem" (Skal være 60 år eller derover), hvis personen har været erhvervsmedlem i adskellige år og bestyrelsen skønner at vedkommende kan tilføre Erhvervsklub Køge viden og kompetancer, som kan medvirke til at opfylde Erhvervsklub Køges formålsparagraf. Kontingent for seniormedlemmer er halvdelen af det af generalforsamlingen fastsatte årlige medlemskontingent. Til arrangementer med brugerbetaling opkræves seniormedlemmer halvdelen af den fastsatte brugerbetaling.
 
§ 4. Aktiviteter
Erhvervsklub Køge skal have et bredt socialt og forretningsmæssigt sigte med erhvervsorienterede møder med foredrag, virksomhedsbesøg og business-to-business træf m.v.
 
§ 5. Ledelse  administration
Generalforsamlingen er erhvervsklubbens højeste myndighed. Erhvervsklub Køge ledes af en bestyrelse bestående af 5 - 8 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Ved evt. udtrædelse af 1 bestyrelsesmedlem kan den til enhver tid siddende bestyrelse indvælge et nyt bestyrelsesmedlem til at indtræde i stedet. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand, sekretær og kasserer, som tilsammen danner et forretningsudvalg der varetager Erhvervsklub Køge's praktiske drift. Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg og projektgrupper efter behov. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden.
 
§ 6. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og i Køge Kommune. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved almindelig brevforsendelse eller e-mail.
 
Med følgende dagsorden:
  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  • Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen
  • Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
  • Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
  • Nedsættelse af udvalg
  • Valg af bestyrelse
  • Evt. valg af bestyrelsessuppleanter
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Eventuelt
Der vælges 5 - 8 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er gældende for 1 år ad gangen for alle bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand, sekretær og kasserer.
 
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel med begrundet dagsorden.
Indkaldelse kræver, at mindst 20 medlemmer anmoder om indkaldelse eller at et flertal i bestyrelsen kræver det og bestyrelsen skal indkalde senest 14 dage efter anmodningen.
 
§ 8. Regnskaber
Erhvervsklub Køge's regnskabsår er kalenderåret.
 
§ 9. Økonomi
Erhvervsklub Køge's økonomi er baseret på medlemskontingenter samt egne indtægtsgivende aktiviteter samt sponsormidler genereret fra sponsering af Erhvervsklub Køge aktiviteter. Erhvervsklub Køge hæfter alene med klubbens formue.
 
§ 10. Samarbejde
Erhvervsklub Køge samarbejder i nødvendigt omfang med alle som kan være medvirkende til at opfylde Erhvervsklub Køges formålsparagraf.
 
§ 11. Ændring af vedtægter
Ændring af vedtægter kræver 2/3 af fremmødte, stemmeberettigede medlemmers vedtagelse.
 
§ 12. Stemmeret
Stemmeberettigede er alle medlemmer, der har betalt det i §3 nævnte kontingent før generalforsamlingen.
 
§ 13. Opløsning
Erhvervsklub Køge kan opløses, såfremt det vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
 
Ved opløsning skal Erhvervsklub Køge's formue overføres til de enkelte medlemmer eller uddeles til et efter bestyrelsens skøn velegnet socialt formål.
 
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling afholdt i den 26. januar 2005.
Tilføjelse §3 vedtaget på ordinær generalforsamling den 1. marts 2012.